lördag 23 april 2011

Martin Luthers syn på judar

Här har vi några synnerligen intressanta citat från Martin Luthers snart 500 år gamla skrift Om judarna och deras lögner:

Denna jude vågar förvränga de Skriftens ord, som utgöra grunden för vår tro på Herren Kristus och Maria, Hans moder, och tyda dem helt annorlunda. Därmed tror han sig omkullkasta vår tros grund.

Eftersom de nu blivit så hårda och halvstarriga, så att de inte velat taga sitt förnuft till fånga och, ehuru de fått det hårda straff att i över 1400 år leva i nöd och elände och inte kunnat nå ett slut på detta trots ett starkt och uthålligt ropande och skriande till Gud.

De ha sedan barnsben uppfostrats till hat mot vår Herre, så det finns ingen förhoppning, att de skola komma därhän, att de sin nöd till slut skola tvingas bekänna, att Messias har kommit och är vår Jesus.

För det första skryta de i högsta grad över att de härstamma från det förnämsta folket på jorden, från Abraham, Isak och Jakob och de tolv patriarkerna, från Israels heliga folk. Av denna anledning berömma de sig om att vara de ädlaste, ja de enda ädla människorna på jorden. Vi (gojim) hedningarna äro gentemot dem och i deras ögon inte människor; eländiga maskar som knappast äro värdiga en blick. Ty vi äro inte av samma ädla blod, ätt och härkomst.

Det som för det andra höjer judarna i deras egna ögon och komma dem att stolt och övermodigt förakta alla människor, är att de fått omskärelsen från Abraham.

För det tredje är de övermodiga för att Gud talat till dem och givit dem Mose lag på berget Sinai.

För det fjärde berömma de sig av, att de hava fått Kanaans land, staden Jerusalem och templet av Gud.

Djävulen har slagit detta folk genom sina änglar, så att de alltid berömma sig inför Gud och av yttre ting, av gåvor och gärningar.

Därför var du ser en äkta jude, kan du med gott samvete göra korstecken och med tillförsikt säga: Där går en livs levande djävul!

Därför vet du, käre kristne, och tvivla inte därpå, att du näst djävulen icke har någon bittrare och farligare fiende än en rättrogen jude, som med allvar vill vara jude. Det gives i historien många exempel på, hur de förgiftat brunnar, stulit och lemlästat barn, såsom i Trient, Weissensee o.s.v.

Ty de arbeta inte eller göra tjänst hos oss, ej heller skänka vi något åt dem. Likväl äga de vårt gods och guld och äro därmed våra herrar i vårt eget land. Om en tjuv stjäl 10 gulden, så hänges han. Om någon rånar en person på gatan, halshugges han. Men om en jude stjäl 10 tunnor guld och rövar genom sitt ocker, är han nästan Gud själv.

De hålla oss fångna genom sitt ocker. Därtill smäda och förakta de oss för att vi arbeta och låta dem vara lata herremän. De äro alltså våra herrar, och vi äro, trots att vi äga landet, deras tjänare.

Vad skola vi kristna nu göra med det förkastade judefolket? Det är inte möjligt för oss att hava fördrag med dem, då de nu en gång äro hos oss, och vi känna till deras lögner och förbannelser, på det att vi inte må bliva delaktiga i alla dras lögner och smädelser.

För det fösta skall man bränna deras synagogor och skolor, och det som inte kan brinna bör övertäckas med jord, så att ingen människa kan se en sten därav till evig tid. Och det skall man göra till vår Herres och kristenhetens ära, å det att Gud må se att vi kristna inte tål sådana lögner, förbannelser och smädelser av Hans son. Ty vad vi hittills av okunnighet haft fördrag med, skall Gud förlåta oss. Men nu vet vi det och skulle vi trots det skydda och beskärma judarna, under det att judarna ljuga, smäda, förbanna och smäda Kristus hos oss, vore det liksom om vi själva togo del däri.

För det andra må deras hus förstöras på samma sätt. Ty de hålla på med samma sak därinne, som i sina skolor. Detta bör man göra, på det att de må veta att de inte äro herrar i vårt land, som de berömma sig av, utan fångar, såsom de utan uppehåll skria och klaga inför Gud.

För det tredje må man taga alla deras bön- och talmudböcker, vari de lära sig sådant avguderi, lögner, förbannelser och smädelser.

För det fjärde bör man förbjuda rabbinerna vid livets förlust att fortsätta sin undervisning. Ty de hava förlorat rätten till sitt ämbete, emedan de hålla de stackars judar fångna i Mose befallning.

För det femte att judarnas lejd upphävs. Ty de ha inte på landsbygden att göra, alldenstund de varken äro herrar, ämbetsmän, hantverkare eller något dylikt. De må stanna hemma.

För det sjätte att man förbjuder dem att ockra och tager ifrån dem alla deras pengar och föremål av silver och guld och förvarar det.

För det sjunde bör man åt unga och starka judar och judinnor giva slaga, yxa, hacka, spade, spinnrock och släde och låta dem tjäna sitt bröd i sitt anletes svett såsom de åt Adams barn förlagt. Ty de duger inte att de skola låta usla gojim arbeta i sitt anletes svett och de själva i lugn och ro skola frossa, allt under det att de berömma sig över, att de äro de kristnas herrar, utan det är nödvändigt att driva denna enda ondska ur dem.

Ni må icke låta dem njuta edert skydd eller lejd eller ha del i folkgemenskapen, ej heller må ni låta edra undersåtars pengar eller ägodelar genom ocker förhjälpa dem därtill. Jag vill genom dessa råd ha renat mitt samvete och är utan skuld.

Enligt mitt förmenande är följande det bästa: Skola vi bli kvitt judarnas smädelser och icke deltaga i dem, måste vi var skilda och de må utdrivas ur vårt land. I sitt fädernesland torde de tänka att det är inte mer nödvändigt att skria och ljuga över oss inför Gud, att vi hålla dem fångna och ej heller skola vi klaga, att de besvära oss med sitt smädande och ocker.

Om jag hade makt över judarna såsom våra furstar hava, så skulle jag på detta sättet förfara med dem. Så har, hoppas jag, genom denna min lilla skrift en kristen, som icke har lust att bliva jude, möjlighet att icke endast väl försvara sig mot de förblindade, giftiga judarna, utan han måste även bliva en fiende till judarnas ondska, lögner och förbannelser och förstå att deras tro icke endast är falsk, utan att de förvisso äro besatta av djävulen. Kristus vår Herre omvände dem av barmhärtighet och behålle oss i sin bekännelse, vilken är det eviga livet, fast och orubbligt. Amen

torsdag 21 april 2011

Den sanna engelska historien

HOW THE JEWS TOOK GREAT BRITAIN
By Brother Nathanael Kapner, Copyright 2007-2010IT ALL STARTED with The Edict of Expulsion of 1290 AD.

The Jews would have us believe that their expulsion from England by Edward I (reigned 1272-1307) was due to their money lending endeavors. The real reason was due to the Jews’ crime of blood ritual murders.

The Orthodox Christian historian of the 5th Century, Socrates Scholasticus, in his Ecclesiastical History, 7:16, recounts an incident about Jews killing a Christian child:

— “At a place near Antioch in Syria, the Jews, in derision of the Cross and those who put their trust in the Crucified One, seized a Christian boy, and having bound him to a cross they made, began to sneer at him. In a little while becoming so transported with fury, they scourged the child until he died under their hands.” —

Here are a few examples which led to the English expulsion of the Jews in 1290 AD:

1144 A.D. Norwich: A twelve year-old boy was crucified and his side pierced at the Jewish Passover. His body was found in a sack hidden in a tree. A converted Jew to Christianity named Theobald of Cambridge informed the authorities that the Jews took blood every year from a Christian child because they thought that only by so doing could they ever return to Palestine. The boy has ever since been known as St. William.

1160 A.D. Gloucester: The body of a child named Harold was found in the river with the wounds of crucifixion.

1255 A.D. Lincoln: A boy named Hugh was tortured and crucified by the Jews. The boy’s mother found the body in a well on the premises of a Jew named Jopin. 18 Jews were hanged for the crime by King Henry III.

1290 A.D. Oxford: The Patent Roll 18 Of Edward I, 21st June 1290 contains an order for the Gaol delivery of a Jew named Isaac de Pulet for the murder and blood letting of a Christian boy. Only one month after this, King Edward I issued his decree expelling the Jews from England.

OLIVER CROMWELL & THE BEHEADING OF KING CHARLES I IN 1649
FINANCED BY THE JEWS


JEWISH BANKERS FROM AMSTERDAM led by the Jewish financier and army contractor of Cromwell’s New Model Army, Fernandez Carvajal and assisted by Portuguese Ambassador De Souza, a Marano (secret Jew), saw an opportunity to exploit in the civil unrest led by Oliver Cromwell in 1643.

A stable Christian society of ancient traditions binding the Monarchy, Church, State, nobles and people into one solemn bond was disrupted by Calvin’s Protestant uprising. The Jews of Amsterdam exploited this civil unrest and made their move. They contacted Oliver Cromwell in a series of letters:

Cromwell To Ebenezer Pratt of the Mulheim Synagogue in Amsterdam,
16th June 1647:
— “In return for financial support will advocate admission of Jews to England: This however impossible while Charles living. Charles cannot be executed without trial, adequate grounds for which do not at present exist. Therefore advise that Charles be assassinated, but will have nothing to do with arrangements for procuring an assassin, though willing to help in his escape.” —

To Oliver Cromwell From Ebenezer Pratt, 12th July 1647:
— “Will grant financial aid as soon as Charles removed and Jews admitted. Assassination too dangerous. Charles shall be given opportunity to escape: His recapture will make trial and execution possible. The support will be liberal, but useless to discuss terms until trial commences.” —

Cromwell had carried out the orders of the Jewish financiers and beheaded, (yes, Cromwell and his Jewish sponsors must face Christ!), King Charles I on January 30 1649.

Beginning in 1655, Cromwell, through his alliance with the Jewish bankers of Amsterdam and specifically with Manasseh Ben Israel and his brother-in-law, David Abravanel Dormido, initiated the resettlement of the Jews in England.

JEWS GET THEIR CENTRAL BANK OF ENGLAND

WILLIAM STADHOLDER, a Dutch army careerist, was a handsome chap with money problems. The Jews saw another opportunity and through their influence arranged for William’s elevation to Captain General of the Dutch Forces. The next step up the ladder for William was his elevation by the Jews to the aristocratic title of William, Prince of Orange.

The Jews then arranged a meeting between William and Mary, the eldest daughter of the Duke of York. The Duke was only one place removed from becoming King of England. In 1677 Princess Mary of England married William Prince of Orange.

To place William upon the throne of England it was necessary to get rid of both Charles II and the Duke of York who was slated to become James II of the Stuarts. It is important to note that none of the Stuarts would grant charter for an English national bank. That is why murder, civil war, and religious conflicts plagued their reigns by the Jewish bankers.

In 1685, King Charles II died and the Duke of York became King James II of England. In 1688 the Jews ordered William Prince of Orange to land in England at Torbay. Because of an ongoing Campaign of L’Infamie against King James II contrived by the Jews, he abdicated and fled to France. William of Orange and Mary were proclaimed King and Queen of England.

The new King William III soon got England involved in costly wars against Catholic France which put England deep into debt. Here was the Jewish bankers’ chance to collect. So King William, under orders from the Elders of Zion in Amsterdam, persuaded the British Treasury to borrow 1.25 million pounds sterling from the Jewish bankers who had helped him to the throne.

Since the state’s debts had risen dramatically, the government had no choice but to accept. But there were conditions attached: The names of the lenders were to be kept secret and that they be granted a Charter to establish a Central Bank of England. Parliament accepted and the Jewish bankers sunk their tentacles into Great Britain.

ENTER THE ROTHSCHILDS

MAYER AMSCHEL BAUER OPENED a money lending business on Judenstrasse (Jew Street) in Frankfurt Germany in 1750 and changed his name to Rothschild. Mayer Rothschild had five sons.

The smartest of his sons, Nathan, was sent to London to establish a bank in 1806. Much of the initial funding for the new bank was tapped from the British East India Company which Mayer Rothschild had significant control of. Mayer Rothschild placed his other four sons in Frankfort, Paris, Naples, and Vienna.

In 1814, Nathanael Rothschild saw an opportunity in the Battle of Waterloo. Early in the battle, Napoleon appeared to be winning and the first military report to London communicated that fact. But the tide turned in favor of Wellington.

A courier of Nathan Rothschild brought the news to him in London on June 20. This was 24 hours before Wellington’s courier arrived in London with the news of Wellington’s victory. Seeing this fortuitous event, Nathan Rothschild began spreading the rumor that Britain was defeated.

With everyone believing that Wellington was defeated, Nathan Rothschild began to sell all of his stock on the English Stock Market. Everyone panicked and also began selling causing stocks to plummet to practically nothing. At the last minute, Nathan Rothschild began buying up the stocks at rock-bottom prices.

This gave the Rothschild family complete control of the British economy - now the financial centre of the world and forced England to set up a revamped Bank of England with Nathan Rothschild in control.

ALL ABOUT THE JEWISH VATICAN
(As much as that is possible given Rothschild secrecy)

A PRIVATE FINANCIAL CORPORATION exists today in England known as “The City.” It is also known as The Jewish Vatican located in the heart of Greater London.

A Committee of 12 men rule The Jewish Vatican. They are known as “The Crown.” The City and its rulers, The Crown, are not subject to the Parliament. They are a Sovereign State within a State.

The City is the financial hub of the world. It is here that the Rothschilds have their base of operations and their centrality of control:

* The Central Bank of England (controlled by the Rothschilds) is located in The City.
* All major British banks have their main offices in The City.
* 385 foreign banks are located in The City.
* 70 banks from the United States are located in The City.
* The London Stock Exchange is located in The City.
* Lloyd’s of London is located in The City.
* The Baltic Exchange (shipping contracts) is located in The City.
* Fleet Street (newspapers & publishing) is located in The City.
* The London Metal Exchange is located in The City.
* The London Commodity Exchange (trading rubber, wool, sugar, coffee) is located in The City.

Every year a Lord Mayor is elected as monarch of The City. The British Parliament does not make a move without consulting the Lord Mayor of The City. For here in the heart of London are grouped together Britain’s financial institutions dominated by the Rothschild-controlled Central Bank of England.

The Rothschilds have traditionally chosen the Lord Mayor since 1820. Who is the present day Lord Mayor of The City? Only the Rothschilds’ know for sure…

Här har vi nu lösningen på problemet enligt Border Nathanael:

HOW CAN WE STOP THE JEWISH BANKING CABAL?

Here is what we must do to stop the Jews:

*** Only a strong Christian society can counteract the Jewish financiers of the world.

*** We must all make a commitment to Jesus Christ as Lord and Saviour and regular Church attendance.

*** Ron Paul wants to abolish the Federal Reserve Bank which is part of the Jewish financial Cabal. We must all support him.

onsdag 6 april 2011

Siffror som säga sanningen

According to World Almanac and Book of Facts:

World Jewish population

World Almanac, 1925, pg. 752 — 15,630,000
World Almanac, 1933, pg. 419 — 15,316,359
World Almanac, 1936, pg. 748 — 15,753,633
World Almanac, 1938, pg. 510 — 15,748,091
World Almanac, 1940, pg. 129 — 15,319,359
World Almanac, 1941, pg. 510 — 15,748,091
World Almanac, 1942, pg. 849 — 15,192,089
World Almanac, 1947, pg. 748 — 15,690,000
World Almanac, 1949, pg. 289 — 15,713,638

Som vi själva kan se så fanns det 394,279 fler sk judar 1949 (efter den sk förintelsen av judar) än det fanns 1940 (innan den sk förintelsen av judar). Men trots dessa kalla fakta, dessa siffror som säger sanningen, vilka kommer från "World Almanac and Book of Facts" så förintades 6 000 000 sk judar i den sk förintelsen av judar under Andra Världskriget!

HoloHoax

Idag fick Broder Nathanael en intressant fråga:

Richard Dihlman:

"Brother Nathaniel, could you tell me of what percentage of Torah Jews and Talmud Jews were killed in the holocaust? Thanks Rich"

Broder Nathanael:

Hi Richard - Difficult question to answer…mainly because the “myth” of “6 million” must be reduced to a much lower number.

I have many books on the HoloHoax and have not as yet really dug into a major research project on this issue.

But, looking at percentages, prior to WW II there were around 8 million Jews with 7%/8% of them being Talmudic/’Torah” Jews.

So, if around 600,000 thousand Jews died in the Holocaust, around 52,000 of them would have been Talmudic.

+BN

måndag 4 april 2011

Konsten att förstå Alex Jones

Alex Jones är som vi alla nu vet en sk "Zionist shill". Men det betyder inte att vi inte längre kan få ut något av att besöka hans hemsidor och titta på hans filmer. Det enda man behöver göra för att få rätsida på hans info är att byta ut ord som "globalisterna" och "nwo" mot ... sionisterna! Svårare än så är det inte.